top of page

TechCuisine.ro online versenyszabályzat

1. SZAKASZ. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE ÉS HIVATALOS SZABÁLYZATA

1.1. A "Piactanulmány a romániai intelligens otthonok piacáról" verseny szervezője (továbbiakban_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5c781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cft -136bad5cf58d_Tech Cuisine SRL, székhelye Brăila, a Cégjegyzékben J09/56/2018 számon van bejegyezve, adóazonosító kód 387433363-5f58d_387433363-3-5fbad_387433363, mint-3-5fbad_9 ).

1.2. A verseny a jelen Hivatalos Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásai szerint zajlik a www.techcuisine.ro, www.facebook.com/TechCuisine.ro és www.techcuisine.typeform.com weboldalakon. A szabályzat minden résztvevő számára kötelező.

2. SZAKASZ. A PÁLYÁZAT IDŐSZAKA ÉS TERÜLETE

2.1. A verseny 2020.06.26 - 2020.08.30 között kerül megszervezésre és lebonyolításra, Románia egész területén, a virtuális térben, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására vagy kiegészítésére, valamint a Verseny felfüggesztésének és/vagy megszüntetésének jogát, amennyiben a résztvevőket legalább 24 órával a Szabályzat módosításának/kiegészítésének időpontja előtt értesíti. alkalmazható .

3. SZAKASZ. A RÉSZVÉTELI JOG

3.1. A Versenyen részt vehet minden olyan természetes személy, aki a verseny kezdetekor legalább 18 év, és állandó lakóhellyel vagy lakóhellyel rendelkezik Romániában._cc781905-5cde-bb3b3194 -136bad5cf58d_

3.2. A Tech Cuisine cég alkalmazottai, az alkalmazottak nem jogosultak a Versenyen részt venni

a Versenyben részt vevő cégek, valamint azok elsőfokú rokonai és hozzátartozói (férj/feleség).

3.3. A versenyen való részvétel a jelen Szabályzat teljes, kifejezett és egyértelmű ismeretét és elfogadását jelenti.

3.4. A nyertesnek minden azonosító adatot privát e-mailben kell a Szervező rendelkezésére bocsátania, hogy azok felhasználhatók legyenek a nyeremény átadásakor és átadásakor. Ha valamelyik személyes adatot hibásan töltik ki, a résztvevő kizárásra kerülhet, még akkor is, ha nyertesként sorsolták ki.

3.5. A verseny kizárólag az interneten zajlik.

.

4. SZAKASZ. A RÉSZTVEVŐK KIZÁRÁSA

4.1. Azok a személyek, akik hamis személyazonosságot felvállalva vesznek részt a Versenyen, automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Játékból, vagy törölje a nyertesnek minősített résztvevőt, ha nem adott meg megfelelő elérhetőségi adatokat, hamis adatokkal regisztrált, vagy csalárd módon próbálja befolyásolni a Nyereményt, vagy nem. rendelet előírásait be kell tartani.

5. SZAKASZ RÉSZVÉTEL A VERSENYBEN

5.1. Bárki, aki szeretne regisztrálni a Consurs-on, díjfizetés nélkül részt vehet. A regisztrációhoz a résztvevőknek ki kell tölteniük a romániai okosotthon piacról szóló tanulmányi kérdőívet, és a végén ki kell tölteniük a helyes e-mail címet.

5.4. Tudomásul venni a jelen szabályzat rendelkezéseit, amelyek a http://www.techcuisine.ro weboldalon érhetők el

6. SZAKASZ DÍJAK és DÍJAK KIADÁSA

Minden résztvevő megnyerheti a TechCuisine.ro által felajánlott díjat. A nyeremény egy Aqara intelligens betörésgátló készletből áll, amely egy Aqara EU intelligens hubot és egy rezgésérzékelőt tartalmaz az ajtóhoz. A nyertes egy ilyen nyereményre jogosult. A több kitöltés vagy a válasz többszöri elküldése nem jelent több esélyt a nyerésre.

A nyerteseket a http://www.random.org/ weboldalon, sorsoláson keresztül véletlenszerűen választják ki. Csak azok a résztvevők vesznek részt automatikusan a sorsolásban, akik a  űrlapon kitöltik az e-mail címet. A sorsolás 2020. augusztus 30-án 24:00 órakor lesz A nyertest másnap hirdetjük ki a TechCuisine Facebook oldalán.

A nyereményeket a nyertesek visszaigazolása után futárral szállítjuk ki, az érvényesítéstől számított 45 napon belül.

6.1. A nyeremények becsült nettó összértéke 321 RON.

6.2. A nyerteseket a szervező a www.random.org weboldalon sorsolja ki a Versenyre regisztrált, az űrlapon megadott e-mail címet kitöltött bőröndös résztvevők közül.

6.3. A nyerteseket a Facebook oldalon tesszük közzé: Tech Cuisine.ro

6.4. A nyertessel e-mailben felvesszük a kapcsolatot, és az értesítéstől számított legfeljebb 3 napon belül meg kell adnia a szállítási címet .

6.5. Amennyiben a nyertes nem kerül érvényesítésre, a Szervező a nyereményt a listán szereplő résztvevők között osztja ki

tartalék, a sorsolás sorrendjében.

6.6. A nyeremény nyertese a nyereményt a futár általi érvényesítéstől számított 45 napon belül veszi át.

6.7. Az elnyert nyeremény nem helyettesíthető más termékkel vagy nyereménnyel, és a pénzbeli érték sem kerül odaítélésre. Abban az esetben, ha a nyertes megtagadja a nyeremény igénybevételét, vagy a jelen Szabályzat szerinti érvényesítése nem lehetséges, elveszti a nyeremény átadásának jogát. Ilyen esetekben a Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott nyereményt a 3 foglalás kivételével más résztvevőre ne engedje át.

6.8. Bármilyen esetleges vitát, beleértve a nyeremény érvényesítésének és odaítélésének módját is, a résztvevő írásban megfogalmazhatja, és e-mailben elküldheti a verseny végétől számított legfeljebb 5 napon belül a Tech Cuisine SRL részére az e-mail címre. contact@techcuisine .ro A fellebbezést a kézhezvételtől számított legfeljebb 10 munkanapon belül elbírálják. Ha a fellebbező elégedetlen a döntéssel, megkísérlik a fellebbezést békés úton rendezni, ha pedig ez nem lehetséges, a vitás kérdéseket az illetékes román bíróságok rendezik.

6.9. A versenyen a résztvevőket semmilyen költség vagy részvételi díj nem terheli.

7. SZAKASZ. A ZSűri TÖRLÉSE

7.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolást előre nem látható helyzetek miatt előzetes értesítés nélkül törölje. Ez akkor is érvényes, ha a sorsolás nem hajtható végre a terv szerint, például hardver- vagy szoftverhiba miatt.

7.2. A sorsolás idő előtti törlése nem jogosítja fel a résztvevőket.

7.3 A zsűrizés törlése esetén megfelelő értesítést teszünk közzé a www.techcuisine.ro weboldalon.

7.4. A Szervező nem vállal felelősséget azon résztvevőkért, akik hamis e-mail címmel regisztrálnak a versenyre.

8. SZAKASZ. DÍJAK

8.1. A nyereményt terhelő forrásadó és minden törvényes szociális adó kiszámítása és megfizetése a Verseny szervezőjének feladata.

8.2. A verseny résztvevőit semmilyen közvetlen vagy közvetett költség nem terheli.

9. SZAKASZ A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

9.1. A szervező nem vállal felelősséget a nyertes által elszenvedett károkért, függetlenül a nyeremény nyertesnek történő átadásának pillanatától szenvedett károk természetétől.

9.2. Ha a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt a Versenyen belül, a Szervezőt mentesíti minden felelősség alól. A díjat a listán következő tartalékos kapja.

10. SZAKASZ. ADATKEZELÉS

10.1. A Pályázat résztvevői a személyes adatoknak a Szabályzatban kifejezetten megjelölt módokon történő közlésével kifejezett és egyértelmű hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek a nyeremény megfontolása, érvényesítése, odaítélése, a nyeremény adókötelezettségei teljesítése érdekében. promóciós szervezők.

10.2. Az SC Tech Cuisine SRL garantálja, hogy a személyes adatok feldolgozása a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001. sz. törvénynek megfelelően történik, törvény, amely biztosítja az érintetteknek a tájékoztatáshoz való jogot (12. cikk), az adatokhoz való hozzáférés jogát (13. cikk), az adatokba való beavatkozás jogát (14. cikk) és a tiltakozás jogát (15. cikk). ).

10.3. Az SC Tech Cuisine SRL vállalja, hogy semmilyen személyes adatot nem ad ki harmadik félnek, kivéve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó meghatalmazását.

11. SZAKASZ VIS MAJEUR

11.1. A jelen Szabályzat alkalmazásában vis maiornak minősül minden olyan esemény, amelyet a Szervező nem ellenőrizhet, nem orvosolhat vagy előre nem láthat, ideértve a Szervező rajta kívül álló okok miatti képtelenségét is, és amelynek bekövetkezése miatt ez utóbbi nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. rendelet szerint.

11.2. Ha egy vis maior helyzet részben vagy egészben megakadályozza vagy késlelteti a Szabályzat teljesítését és a Verseny folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségei teljesítésének felelőssége alól arra az időtartamra, ameddig ez a teljesítés akadályozva van. vagy késleltetett, az 1082 si 1083 C.civ. A Szervező, ha vis maiorra hivatkozik, köteles a fennálló Verseny résztvevőit a vis maior bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatni.

12. SZAKASZ A VERSENY HIVATALOS SZABÁLYZATA

12.1 A Versenyben való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy tiszteletben tartják és betartják a jelen Szabályzat minden rendelkezését, feltételét és feltételét.

12.2 A Versenyszabályzat ingyenesen elérhető bármely pályázó számára a http://www.techcuisine.ro oldalon.

 

.

bottom of page